Vilkår og betingelser

Salg og Leveringsbetingelser for Masaga

Informasjon om våre salg og leveringsbetingelser

1. GENERELT

Disse salgs og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene

2. PRISER

Alle priser er i Norske kroner inklusiv merverdiavgift. Masaga sine priser fremgår av Masaga til enhver tid gjeldene prisliste eller av et konkret tilbud som også inneholder informasjon om leveringskostnader som beregnes av Masaga som følge av endringer i skatter, avgifter osv vedrørende den avtalte leveranse.

3. BETALINGER

Vi støtter i dag flere typer betalinger:
Faktura – For de med avtaler med oss direkte
Vipps – betaling via Vipps konto – Mobilbetaling.
Klarna – Her kan du velge faktura, betale avdrag, direkte betaling via Visa og Mastercard.

Betaling skal skje senest på den dato fakturaen angir som siste betalingsdag, eller direkte via eksterne betalingstjenester.

Som hovedregel skal betalingen skje netto kontant såfremt fullførelsen av ordren ikke er gjort via en utsatt betaling tjeneste tilbudt via fullførelse av bestillingen hos masaga.no.
Hvis en siste betalingsdato ikke er oppgitt, skal betaling skje kontant før levering

Ved for sen betaling har Masaga, eller våres betalingsformidlere rett til å regne renter og purregebyrer på den til enhver tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er betalt. Kjøpers innbetalinger avskrives først på påløpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter avskrives gjelden.

Kjøper er ikke berettiget til å motregne eventuelle motkrav mot Masaga som ikke er skriftlig godkjent av Masaga. Kjøper har heller ikke rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art.

Såfremt levering utsettes på grunn av kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale Masaga som om levering var skjedd til avtalt tid. Masaga kan fravike dette ved skriftlig melding.

4. EIENDOMSFORBEHOLD

Masaga forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpesummen inkl leveringskostnader og eventuelle renter er betalt fullt ut.

5. LEVERING

Levering skjer fra Masaga lager.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Levering foretas på kjøpers regning med mindre det helt tydelig fremgår at leveringskostnadene er inkludert i prisen. Leveringskostnadene (frakt, porto, forsikring, osv) fremgår av Masaga til enhver tid gjeldene priser. Leveringstiden kan være begrenset av lokale og nasjonale forhold, men vi vil bestrebe oss for å velge den raskeste leveringen av ordrene til våre kunder. Valg av leveringstjeneste vil kunden kunne velge selv, men hvis ordren oppnår gratis frakt på en enkelt ordre, så kan Masaga velge en annen leveringsmåte enn hva som kunden i utgangspunktet valgte ved bestillingen. Vi vil levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden.

Masaga kan ikke gjøres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe punktlig levering. Hvis varen ikke hentes innen 14 dager etter at pakken er ankommet kjøpers postkontor/utleveringssted forbeholder Masaga seg retten til å kreve et håndterings- og fraktgebyr på Kr. 150,- pr ordre.

Vi vil normalt sett ha sporing på alle våre forsendelser, slik at vi kan dokumenter avvik.

6. PRODUKTINFORMASJON

Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale samt feil av alle slag i nettbutikken. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende ovenfor Masaga. Vi bestreber oss derimot å forbedre oss hele tiden, men feil kan oppstå. Tilbakemeldinger fra kunder blir både lyttet til og belønnet.

7. PRODUKTENDRINGER

Masaga forbeholder seg retten til å endre produktene, priser, produktnavn eller innhold av disse uten varsel såfremt dette skjer uten funksjonsmessige ulemper for kjøperen.

8. IMMATRIELLE RETTIGHETER

Enhver levering av produkter skjer med respekt for den aktuelle innehavers immaterielle rettigheter. Kunden skal forholde seg fritt ihht Norsk Lov vedrørende 3 manns åndsverkrettigheter i produkter / program som leveres med varene.

9.  REKLAMASJON

Ved levering plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gi Masaga skriftlig beskjed om mangelen og dens art.
Kontakt Masaga ved å enten kontakte oss via vårt kontaktskjema: https://masaga.no/kontakt-oss , eller ring oss direkte på telefonnummer: 48276850

Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldene. Masaga kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen.

Såfremt Masaga ber om det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen returnere den angivelige mangelfulle varen til Masaga i originalforpakning. Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper. Masaga forbeholder seg retten til enhver tid kun å motta den angivelige defekte delen

Såfremt Masaga etter særskilte avtaler har påtatt seg å yte service, omfatter serviceforpliktelsen kun de solgte produktene

Masaga forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner Masaga varen i orden etter test, må det påregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. Masaga vil først etter test foreta eventuell utskiftning / kreditering.

10. ANGREFRIST

Alt kjøp via internett hos masaga.no så har du automatisk 14 dagers angrefrist, uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjepart, bortsett ifra transportøren som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Margit Saga – masaga.no
Storskaret 15, 6006 Ålesund
Tlf: +4748276850
Epost: administrator@masaga.no

På en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte PDF dokumentet her for å fylle ut opplysningene for å benytte deg av angrefristen:
Klikk her!

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

11. REFUSJON
Ved bruk av angrefrist eller reklamasjon, så vil Masaga refundere det hele beløpet som kunden betalte for produktet(ene) i sin helhet, inkludert kundens opprinnelige fraktkostnad, uten unødig opphold, først etter at produktet(ene) er sendt tilbake til Masaga i ubrutt emballasje.
Kunden må selv bære de direkte kostnadene for å returnere varen(e).
Har Masaga fått de returnerte varene tilbake, så vil refusjon av pengene kunden har betalt skje så snart som mulig, og ikke lenger enn 14 dager.
Vi vil refundere pengene tilbake via samme kanal som betalingen ble foretatt. Via Klarna, Vipps eller direkte via bankoverførsel.

12. ANSVARSBEGRENSNING

Et erstatningskrav ovenfor Masaga kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte gjenstanden. Masaga hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap. Masaga er uten ansvar for forsinkelse eller mangler som skyldes avhjelping eller utskiftning eller forsøk på dette.

Masaga er ansvar fri såfremt følgende forhold forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende

Arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, så som brann, krig, mobilisering eller tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, og uroligheter, knapphet på, transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft samt mangler eller forsinkelser ved levering fra underleverandører som følge av slike omstendigheter som omtales i dette punktet eller omstendigheter forøvrig, som i vesentlig grad her vanskeliggjort Masaga oppfyllelse av avtalen

Hvis nevnte omstendigheter har inntruffet før tilbudet ble fremsatt / avtalen ble inngått medfører dette kun ansvar frihet såfremt deres innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses på dette tidspunktet.

13. PRODUKTANSVAR

Masaga fraskriver seg eventuelt produktansvar pga. mangel ved salgsgjenstanden, med
mindre slikt ansvar følger av lov produktansvar av 23.12.1988 nr. 104.

14. TRANSPORT av RETTIGHETER og PLIKTER

Masaga er berettiget til å overta samtlige rettigheter og plikter i henhold til avtale ovenfor tredjepart

15. SALG over DISK.

Det er ingen returrett på varer kjøpt over disk, Angrefristloven § 10, hvis ikke annet er avtalt i forkant.

16. TVISTER

Enhver tvist mellom Masaga og kjøper skal avgjøres etter Norsk rett.