Søk - Blogg
Søk - Innhold
Søk - Butikk
Ny logo

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter
(Liste fra miljødirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking)

Ikke alle produkter har krav om innholdsliste (i utgangspunktet bare kjemiske produkter og kosmetikk). Men dersom et produkt har innholdsliste, kan du se etter disse ordene som er ulike betegnelser på de verste stoffene eller kjemiske forbindelser med disse, som du bør unngå.

4, 4’-(1-metyletyliden)bisfenol [se bisfenol A]
4, 4’-isopropylidendifenol [les mer under bisfenol A]

Alkylfenoletoksilater [se oktyl-/nonylfenoler]
Arsen [se arsen]
Arsensyre [se arsen]
Arsin (arsenhydrid) [se arsen]

Bariumkromat [se krom]
Bisfenol A [se bisfenol A]
Bly [se bly]
Blyfosfitt [se bly]
Blyhvitt (blykarbonat) [se bly]
Blyhydrogenarsenat [se arsen, bly]
Blykarbonat [se bly]
Blykromat [se bly, krom]
Blymonoksid [se bly]
Blynaftenat [se bly]
Blyoksid (blymønje) [se bly]
Blysulfat [se bly]
Blysulfokromatgul (C.I.Pigment Yellow 34) [se bly, krom]
Blysulfomolybdatkromat (C.I.Pigment Red 104) [se bly, krom]

Cadmium [se kadmium]
Cd [se kadmium]
Chlorinated paraffins [se klorparafiner]
Cyclopentasiloxane [se siloksan (D5)]

D5 [se siloksan (D5)]
DEHP [se ftalat (DEHP)]
Dekabromdifenyleter (Deka-BDE) [se bromerte flammehemmere]
Dekametylsyklopentasiloksan [se siloksan (D5)]
Di(2-ethylhexyl)phthalate [se ftalat (DEHP)]
Di(2-etylheksyl)ftalat [se ftalat (DEHP)]
Diarsenpentoksid (arsenpentoksid) [se arsen]
Diarsentrioksid (arsentrioksid, arsenikk) [se arsen]
Dietylheksylftalat [se ftalat (DEHP)]
Dikromtrioksid [se krom]

Fenol, 4-nonyl-, forgrenet [se oktyl-/nonylfenoler]

Galliumarsenid [se arsen]

Heksabromsyklododekan (HBCDD) [se bromerte flammehemmere]
Hg [se kvikksølv]
Kadmium [se kadmium]
Kadmiumcyanid [se kadmium]
Kadmiumfluorid [se kadmium]
Kadmiumformiat [se kadmium]
Kadmiumheksafluorsilikat(2-) [se kadmium]
Kadmiumjodid [se kadmium]
Kadmiumklorid [se kadmium]
Kadmiumoksid [se kadmium]
Kadmiumsulfat [se kadmium]
Kadmiumsulfid [se kadmium]
Klorerte alkaner, C10–13 [se klorparafiner]
Klorerte alkaner, C14–17 [se klorparafiner]
Kortekjedete klorparafiner [se klorparafiner]
Kromtrioksid [se krom]
Kvikksølv [se kvikksølv]

Lead [se bly]

Medium chained chlorinated paraffins (MCCP) [se klorparafiner]
Mellomkjedete klorparafiner [se klorparafiner]
Mercury [se kvikksølv]
Muskxylen [se muskxylen]
Muskxylene [se muskxylen]
Muskxylol [se muskxylen]

Natriumdikromat [se krom]
Nonylfenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Nonylfenoletoksilat [se oktyl-/nonylfenoler]
Nonylphenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Nonylphenol ethoxylate (NPE) [se oktyl-/nonylfenoler]

Octylphenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Octylphenol ethoxylate (OPE) [se oktyl-/nonylfenoler]
Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) [se bromerte flammehemmere]
Oktylfenol [se oktyl-/nonylfenoler]
Oktylfenoletoksilat [se oktyl-/nonylfenoler]

Pb [se bly]
Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) [se bromerte flammehemmere]
Pentacyclomethicone [se siloksan (D5)]
Perfluoroktansulfonat [se PFOS/PFOA]
Perfluoroktansyre [se PFOS/PFOA]
PFOA [se PFOS/PFOA]
PFOS [se PFOS/PFOA]
Polybromerte difenyletere (PBDE) [se bromerte flammehemmere]
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- [se oktyl-/nonylfenoler]

Short chained chlorinated paraffins (SCCP) [se klorparafiner]
Strontiumkromat [se krom]

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) [se bromerte flammehemmere]
Tetraetylbly [se bly]
Triclosan [se triklosan]
Trietylarsenat [se arsen]
Triklosan [se triklosan]
Vaselin

Masaga Blog

2018 * masaga.no - 12 år med et naturlig fokus

Logg inn / Ny konto or Register